Beste bezoekers van het Alphen NK en EK,

We hebben een prachtig weekend gehad met fantastische pulls, spannende finales en vele emoties. Een weekend om nooit te vergeten!

Allereerst willen wij ons publiek bedanken die ondanks de late aankondiging en last minute wijzigingen toch in groten getale aanwezig was en met zoveel enthousiasme rond onze kleibanen stond.

Al onze sponsoren die ook zo hun best gedaan hebben om de extra dag en dus de Europese Kampioenschappen mogelijk te maken in ons kleine Alphen, echt petje af!! Wij zijn er ontzettend trots op dat we zulke fantastische sponsoren hebben.

En dan de STTA werkgroep onder bezielende leiding van Dennis en Niels … wat hebben ze keihard gewerkt om alles op en rond de baan voor elkaar te krijgen.

De NTTO met hun inzet en Jeannette de Vries die al eerder kwam en zoveel heeft gedaan, Dennis Vos die tijdelijke campingbaas was.
De Made Power Crew die met zoveel mensen op zoveel dagen en verschillende manieren heeft geholpen.
Johan en Erik van Oosterhout met hun onmisbare steun en kennis en waar we een telefonische hotline mee hadden ..
Echt iedereen die ons geholpen heeft maar waar we niet specifiek de namen van kunnen noemen omdat het simpel weg teveel mensen zijn.

En .. last but not least .. Martin van Lomwel die, samen met twee collega’s, zo’n fantastische baan heeft neergelegd én onze twee wedstrijdvoorbereiders van de NTTO, Johan Konings en Walter Duis, diep respect voor jullie inzet en doorzettingsvermogen!

Het was een prachtig event, we gaan er nog lang over denken en praten, indrukken en emoties verwerken en op naar een volgende editie.

Nogmaals .. allemaal hartelijk dank,
Namens het complete bestuur van Tractorpulling Alphen (NB) .. STTA

September 11, 2018

Dear visitors of the Alphen Dutch and European Championship,

We had a wonderful weekend with fantastic power pulls, exciting finals and many emotions. A weekend to remember!

First of all, we would like to thank our audience who, despite the late announcement and last minute changes, were present in large numbers and with so much enthusiasm around our pulling tracks.

All our sponsors who have done their best to make the extra day and thus the European Championships possible in our small village Alphen, really amazing!! We are very proud that we have such fantastic sponsors.

And then the STTA working group under the inspiring leadership of Dennis and Niels … what have they worked hard to get everything done on and around the tracks.
The NTTO with their dedication and Jeannette de Vries who came earlier and did so much, Dennis Vos who was temporary our camping boss.
The Made Power Crew that helped with so many people, so many days and different ways.
Johan and Erik van Oosterhout with their indispensable support and knowledge and with whom we had a telephone hotline.
Really everyone who helped us but we cannot specifically name because there are simply too many people.

And .. last but not least .. Martin van Lomwel who, together with two colleagues, has put down such a fantastic pulling track and our two NTTO contest preparers, Johan Konings and Walter Duis, deep respect for your dedication and perseverance!

It was a wonderful event, we are going to think and talk about it for a long time, process impressions and emotions and move on to a next edition.

Once again .. thank you all very much,
On behalf of the complete board of Tractorpulling Alphen (NB) .. STTA